زبان انگلیسی بزرگسالان English Language for Adults

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۲ کد : ۹۱۳ اخبار مرکز شماره یک اخبار مرکز شماره دو
تعداد بازدید:۱۲۵
زبان انگلیسی بزرگسالان English Language for Adults

 

گسترش ارتباطات و ضرورت برقراری روابط میان ملل مختلف، اهمیت فراگیری زبان های خارجی را بیش
از پیش اجتنابناپذیر ساخته است. از سوی دیگر، روند رو به رشدد علدوم مختلدف و توسدعه تکنولوژی و
صنعت، برنامه ریزان را برآن داشته است که در تربیت افراد متخصص و کارآمد چارچوبی مدون و مشخص
را به منظور برگزاری دوره های آموزشی زبان های خارجی به ویژه زبان انگلیسی در نظر گیرند. از این رو
برگزاری دوره زبان انگلیسی بزرگسالان برای پاسخگوبی به نیاز موجود در جامعه ضروری به نظر می رسد.

هدف:
هدف این دوره آموزش مهارت‌های چهارگانه (شنیداری، گفتاری، نوشتاری و خواندن) زبان انگ لیسی از سطح مبتدی تا پیشرفته است.
شرایط پذیرش:
این دوره آموزشی برای بزرگسالان برگزار می‌شود. لازم است داوطلبینی که از زمینه قبلی آموزش زبان انگلیسی برخوردارند، در آزمون تعیین سطح کتبی و شفاهی شرکت کرده و بر اساس نتیجه آزمون، در سطح آموزشی مورد نظر شرکت نمایند.

 

 


ساختار آموزشی:
دوره زبان انگلیسی بزرگسالان شامل دو ساختار به شرح زیر است:
ساختار شماره ۴ شامل ۴۱ ترم ۵۰ ساعته و در مجموع در برگیرنده ۶۰۰ ساعت آموزشی است که از سطح مقدماتی تا پیشرفته را پوشش می‌دهد.
ساختار شماره ۱ شامل ۴۵ ترم ۱۰ ساعته و در مجموع در برگیرنده ۶۰۰ ساعت آموزشی است که از سطح مقدماتی تا پیشرفته را پوشش می‌دهد.
لازم به یادآوری است در صورت نیاز، گروههای آموزشی واحدها می‌توانند یک ترم پایه به ساختارهای فوق اضافه نمایند.

 

 

 

کلید واژه ها: کارگروه زبان انگلیسی بزرگسالان


نظر شما :