دوره های آموزشی مرکز یک

دوره‌های پزشکی

ردیف نام دوره تعداد ساعت شهریه (ریال)
۱ تکنسین داروخانه ۱۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰
۲ کمک‌های اولیه فوریت پزشکی ۵۶ ۵.۰۰۰.۰۰۰
۳ فوریت پزشکی پیشرفته پیشرفته ۷۴ ۶،۰۰۰،۰۰۰
۴ دستیار دندانپزشکی ۱۵۴ ۶،۵۰۰،۰۰۰
۵ کاربرد گیاهان دارویی ۳۶ ۳،۰۰۰،۰۰۰

 

دوره‌های علوم انسانی

دیف نام دوره تعداد ساعت شهریه (ریال)
۱

تربیت مربیان مهدکودک

۷۶ ۴.۰۰۰.۰۰۰
۲ تربیت مدیران مهدکودک ۷۸ ۴.۵۰۰.۰۰۰
۳ تربیت مدرس ابتدایی ۹۲ ۴.۵۰۰.۰۰۰

دوره‌های کامپیوتر