فهرست کارکنان مرکز دو

جناب آقای شاهی..................................................................................... مدیر مرکز

 

سرکار خانم رضا پور............................................................................... کارشناس آموزش

 

سرکار خانم لعل عوض پور................................................................................ کارشناس آموزش