علوم انسانی

ردیف نام دوره تعداد ساعت شهریه (ریال)
۱

تربیت مربیان مهدکودک

۷۶ ۴.۰۰۰.۰۰۰
۲ تربیت مدیران مهدکودک ۷۸ ۴.۵۰۰.۰۰۰
۳ تربیت مدرس ابتدایی ۹۲ ۴.۵۰۰.۰۰۰