فهرست کارکنان مرکز یک

سرکار خانم قربانی..................................................................................... مدیر مرکز

 

سرکار خانم اکبری............................................................................... کارشناس آموزش

 

سرکار خانم آذری................................................................................ کارشناس آموزش

 

جناب آقای ده مرده................................................................................ کارشناس آموزش