علوم پزشکی

ردیف نام دوره تعداد ساعت شهریه (ریال)
۱ تکنسین داروخانه ۱۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰
۲ کمک های اولیه فوریت پزشکی ۵۶ ۵.۰۰۰.۰۰۰
۳ فوریت پزشکی پیشرفته پیشرفته ۷۴ ۶،۰۰۰،۰۰۰
۴ دستیار دندانپزشکی ۱۵۴ ۶،۵۰۰،۰۰۰
۵ کاربرد گیاهان دارویی ۳۶ ۳،۰۰۰،۰۰۰